Camins públics i oberts

Aquest diari neix amb l'objectiu de donar a coneixer la problemàtica dels camins que tenen problemes de pas, sia per les males intencions d'alguns veins, que s'els volen fer seus, sia per la deixadesa municipal, que ho permet. Podeu contacta-nos a l'adreça publics.i.oberts@gmail.com

Pla Especial d’ordenació i Protecció de la Ruta de Pedra en sec i de la usurpació d’un tram de la Carretera vella de Lluc?.

camins | 20 Agost, 2008 17:14 |

Desprès de Repassar el Pla Especial d’Ordenació i Protecció de la Ruta de Pedra en Sec, http://www.conselldemallorca.net/?id-section=1675 es pot observar un fet, que ja sembla ser intrínsec a la Conselleria de Medi Ambient els darrers anys. 

Al planol número 2 d’aquest, allà on es mostren els usos permesos, ens trobam en la sorpresa de que no és marca el tram de la finca de l’Empeltada dins aquesta Ruta, i es segueix fent desviar a les persones per un tram molt estret, que a més no forma part de la Carretera Vella de Lluc, carretera de titularitat pública.

 

Per si això no fos suficient, els usos permesos fins a l’arribada a aquesta finca son a peu, a cavall i en bicicleta. A partir d’ aquí, es prohibeix l’ús de la bicicleta.

 

Així, hi ha dos fets que no entenem desprès de anys de reivindicació i lluita per la recuperació de la carretera vella de Lluc.

 

- Perquè un camí clarament públic no és aprofitat íntegrament, i just a aquest tram es fa anar per una roseguera a vianants i cavalls, amb un risc d’accident pels cavalls donat el mal estat en aquest tram, i dificultant el pas a persones amb problemes de mobilitat, quan es disposa d’un tram molt més apte?

 

- Perquè les bicicletes queden excloses a aquest tram?  Les bicicletes disposen d’unes rodes de goma de no més de 4 centímetres, que a no ser pel seu mal ús, no fan malbé el paviment, per tant,  considerem que l’adient no seria que més que prohibir la circulació,  s’haurien d’establir uns criteris d’ús del camí, per tal de garantir la seva conservació.

 

D’altre manera, només semblaria voler beneficiar alguns particulars, en detriment de molts ciutadans que deixarien de poder fer ús de aquesta via pública.

             PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS I OBERTS.

Comentaris

Re: Pla Especial d’ordenació i Protecció de la Ruta de Pedra en sec i de la usurpació d’un tram de la Carretera vella de Lluc?.

Garci | 20/08/2008, 19:18

Molt bona feina!!!!!

Nosaltres també hi presentarem al·legacions.

Sentit comí.

Joan Ramon | 21/08/2008, 08:34

Meam si aconseguim una mica de sentit comú, el menys comú dels sentits, en les mesures a prendre a la ruta de pedra en sec

Salut

camí vell de lluc privatitzat?

Josep | 23/08/2008, 07:42

Vos eu fixat que a la pagina del Pla Especial d'Ordenació i Protecció de la Ruta de la Pedra en Sec, al planol 1, variant I: camí vell de Lluc a Pollença, hi ha un bocí que consta com a privat (per davora can Rondalla)?
Com pot ser que el camí Vell de Lluc sigui privat a troços? Sabeu qui es el propietari d'aquesta finca?
Estaria be que afegisiu aquest fet a les vostres reivindicacions.

Gracies

Camins

Camins | 23/08/2008, 12:07

Ho tenim present i varem al·legar-hi, la documentació que en tenim és qde que en algún moment es va fer tot el procés per revertir el seu ús en aquest tram, d'això fa anys i no sens pot dir res perquè ni existiem, i actualment sol·licitarem la seva recuperació, això estaria bé també ho fes altre gent i sobretot ho fes qui ho ha de fer, l'Ajuntament de Pollença, et convidam a fer-ho i a participar de les nostres revindicacions.

Vegent que quan un camí públic es tanca, les institucions solen tenir molt mal de fer actuar, no esperam gran cosa en aquest sentit, però la documentació que anam racabant pot ser en qualque moment suuficient per sol·licitar la recuperació de tot el traçat, i si les institucions no fan feina en aquest sentit, haurem de recorrer a la justícia, com ja anam fent en altres punts.

Salutacions

Camins

Camins | 01/09/2008, 18:17

Demà Dimarts 2 de Setembre, a les 10 30, a Radio Pollença 107.9 s'ha convidat a la Plataforma Pro Camins a parlar de la problemàtica a Pollença.

Hi haurà dos membres d'aquesta que exposaran la situació actual al municipi.

Moció aprovada per unanimitat pel Consell el 5-2-2007

Bernat | 02/09/2008, 20:05

MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN SOBRE LA INCORPORACIÓ DE LA CARRETERA VELLA DE LLUC A POLLENÇA EN L'INVENTARI DE BENS DEL CONSELL DE MALLORCA I EXCURSIONISME I ACCESSIBILITAT.
Es dóna compte de la següent moció:
Per la Llei 9 d'abril de 1885, la carretera d'Andratx a Alcúdia per Estellencs, Banyalbufar, Deià, Sóller, Fornalutx, Escorca, Luc, i Pollença, fou inclosa en el Pla General de les Carreteres de l'Estat (Gaceta de Madrid, 12 d'abril de 1885). A l'any 1904 es realitzaren treballs topogràfics preliminars per part de 'Jefatura de Obras Públicas' (Arxiu Intermedi Militar de Balears, Fons històric, Signatura 540-14). El 2 de maig de 1916 l'estat va procedir a la incautació del camí veïnal sobre el que s'havia d'executar la carretera, la qual cosa es comunicada als ajuntaments afectats ('Catàleg de Camins de d'Escorca i Pollença', FODESMA, Conselleria de Promoció i Ocupació, Consell de Mallorca). El 1920 el President
de la Diputació Provincial feia de mitjancer entre algun propietari significat i el Cap Provincial d'Obres Públiques en relació al procés d'expropiació de les ampliacions i modificacions ('Catàleg de Camins de Pollença). El 1929 l'Ajuntament de Pollença presta el seu ajut a la 'Jefatura d'Obres Públiques' per l'arranjament d'un tram, ja en servei, de la carretera, ('Catàleg de Camins de Pollença). L'abril de 1939 la carretera esmentada fou inclosa, novament, en el Pla General de Carreteres de l'Estat, passant a denominar-se Comarcal 710 (A.I.M.B, Signatura 409).
En data 3 de març de 1943 el Capità General de Balears és dirigeix a la 'Jefatura d'Obres Públiques' per que s'eixamplin les corbes de la carretera existent, per ser d'importància militar. Fets els estudis pertinents, que invoquen les esmentades lleis de 1885 i el Pla General de Carreteres de 1939, i vistes les característiques orogràfiques del terreny, es procedeix a fer un projecte amb distint traçat, que es correspon amb la carretera actual Ma-710 (A.I.M.B, Signatura 409). Encara el 1968 una propietària pretén l'adquisició de part de la carretera vella i, per això, és dirigeix a la Delegació d'Hisenda a Balears, la qual requereix a la Delegació d'Obres Públiques de Balears perquè informi sobre la necessitat i circumstàncies de la via per procedir a tramitar la petició, la qual no s'arribà a completar ('Catàleg de Camins de Pollença).
Amb posterioritat a la construcció de la nova carretera s'han produït actes de manteniment i millora, tant per part dels ajuntaments com del Consell de Mallorca, sense que aquests actes emparin cap canvi de titularitat. De fet no existeixen procediments administratius de desafectació, reversió o transmissió de l'esmentada carretera, en cap dels seus trams, ni en favor de particulars ni dels ajuntaments, tal com acredita la investigació històrica realitzada per FODESMA en els inventaris de camins dels termes d'Escorca i Pollença.
La llei 16/2001 de 14 de desembre d'Atribució de Competències als Consells Insulars en Matèria de Carreteres i Camins estableix al seu art. 8.2.d que es 'transfereixen als consells insulars les parcel·les annexes a les carreteres traspassades i que resulten de modificacions de traçats o expropiades per a millores i eixamplaments...' - redactat pràcticament idèntic al que s'establia en el Reial Decret 1527/1984 (punt E.1.c de l'Annex 1) sobre el traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de carreteres- , supòsit que afecta a la Carretera Vella de Lluc a Pollença, tal com s'explica en els apartats anteriors, i que justifica la seva exclusió de l'annex II d'ambdues normes en els que es relacionen les carreteres transferides.
El Consell de Mallorca té un especial interès en aquesta Carretera Vella en la mesura que integra, en la major part del seu traçat, la Ruta de Pedra en Sec en l'etapa Lluc-Pollença, presentada públicament el 1996 i aprovada pel Ple del Consell de Mallorca en data 7 de juny de 1999, a proposta de l'Hble. Consellera Catalina Bover i Nicolau, Consellera de Promoció i Ocupació i, en l'actual legislatura, gestionada pel Departament de Medi Ambient i Natura. També 22 de març de 2002 la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya l'homologava com a Sender de Gran Recorregut GR-221, la qual, en el seu informe justificatiu, acreditava la seva operativitat en el tram de Pollença a Lluc per la Carretera Vella. Finalment fou incorporada en el Pla Territorial de Mallorca, aprovat en data 13 de desembre de 2004.
Per les seves característiques constructives la carretera vella de Lluc a Pollença és un dels pocs itineraris per a la pràctica de l'excursionisme de muntanya apte per a persones amb discapacitat, amb limitació de mobilitat, per les dificultats de comptabilitzar senderísme i accessibilitat, la qual cosa dona un alt valor afegit a aquesta infrastructura. En aquest sentit el Consell de Mallorca hauria d'esdevenir una entitat capdavantera en aquest àmbit, sempre comptant amb les persones afectades per dificultats amb l'accessibilitat.
1.- Atesa a la documentació existent, la llei 16/2001, i la legislació aplicable en relació al domini públic i als bens de les administracions públiques, el Consell de Mallorca realitzarà, en el termini de quatre mesos, tots els actes necessaris, inclosa la consulta als ajuntaments afectats, per tal que l'antiga carretera de Lluc a Pollença, passi a formar part de l'inventari de bens propis del Consell de Mallorca.
2.- Atesa la situació actual de tancament de part del camí, i del seu mal estat i destrucció en alguns dels seus trams, el Consell de Mallorca procedirà a la recuperació d'ofici i rehabilitació de la totalitat de l'esmentada Carretera Vella de Lluc a Pollença, posant especial esment a que resulti accessible per persones discapacitades que facin ús de cadires de rodes.
4.- El Consell de Mallorca integrarà la totalitat del traçat de la Carretera Vella de Lluc a Pollença en l'itinerari de la 'Ruta de Pedra en Sec', a partir de la connexió a l'accés al Refugi de Son Amer, amb independència de que dreceres sobrants del l'antic camí reial de ferradura o del posterior camí de carro (sobre els que es construí gran part de dita carretera), en formin part com variants del recorregut.
5.- El Consell de Mallorca procedirà a inventariar, delimitar, fitar i incorporar en el seu cataleg de bens les parcel·les annexes a les carreteres que resultin de modificacions de traçats o expropiades per a millores i eixamplaments, amb independència que la seva titularitat hagi vengut determinada per transferències o per formar part de l'antiga xarxa de la Diputació i sense perjudici dels esforços destinats a l'elaboració del catàlegs de camins municipals.
6.- El Consell de Mallorca elaborarà un projecte de senderisme i accessibilitat, amb la participació dels agents socials implicats, que prevegi l'accés i el gaudi del medi natural per a persones amb mobilitat reduida, discapacitat visual, auditiva i altres que en puguin ser susceptibles de mesures afavoridores de l'accessibilitat universal en aquells itineraris.

Carretera Vella de LLuc

Camins | 06/09/2008, 12:23

Moltes gràcies per la mocio Bernat.

Estaria bé que la consellera de Medi Ambient cumplis això mateix que van aprovar els consellers per unanimitat.

Salut

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb