Camins públics i oberts

Aquest diari neix amb l'objectiu de donar a coneixer la problemàtica dels camins que tenen problemes de pas, sia per les males intencions d'alguns veins, que s'els volen fer seus, sia per la deixadesa municipal, que ho permet. Podeu contacta-nos a l'adreça publics.i.oberts@gmail.com

Ternelles, el que consideram un error judicial.

camins | 18 Setembre, 2015 19:30 |

Comunicat sobre la sentència del TSJ de les Illes Balears sobre el Camí de Cala Castell


Un gran error judicial fonamentat en una falsedat


A) La recent sentència del T.S.J. de les Illes Balears 514/2015 de 15 de setembre recaiguda sobre la servitud de pas o d’accés a la mar per anar a Cala Castell, la qual en el seu punt quart del “Fallo” diu taxativament “EXCLUIMOS de las previsiones del PGOU la servidumbre de acceso al mar a través del Camino de Ternelles”, consideram que es fonamenta únicament en la conclusió errònia a que arriba el tribunal sobre la zonificació al PORN de la platja i mar de Cala Castell. El raonament del tribunal, que es troba al punt sisè del Fonaments de Dret, és el següent: “De la cartografía aportada a los autos se observa que toda la zona ribereña con el mar en este concreto enclave es zona de Exclusión, por lo que el disfrute del baño en esas concretas aguas resulta un uso prohibido.”, i posteriorment també afirma: “El ámbito territorial del PORN incluye en la zona de Exclusión de este concreto paraje a la zona de dominio público marítimo terrestre. Pues bien, si bien la ley de Costas establece la garantía del uso público del mar i de su ribera, tambien lo es que la propia Ley de Costas permite determinadas excepciones debidamente justificadas. Y el PORN ha contemplado esa excepción al disfrute recreativo del mar en esa concreta zona y aguas, y ello por encontrarse en un paraje de alto valor ecológico y ambiental, motivo por el qual se ha calificado de Zona de Exclusión.”.


Precisament és aquesta observació feta pel tribunal la consideram completament falsa. La cartografia que estableix la zonificació a la zona de Cala Castell se troba al plànol 644-5 del PORN, el qual fou publicat en el pàgina 58 del BOIB número 54 Ext de data 11.04.2007, cartografia que es pot consultar en qualsevol moment en la plana web del BOIB. (Adjuntam detall del plànol 644-5 del PORN.)


De l’observació d’aquesta cartografia precisament es dedueix que la platja i la zona de bany de Cala Castell no son zona d’exclusió, sinó que la zona de la platja està zonificada com a zona d’ús compatible i la zona de bany no te cap zonificació. Això és així per quan a l’indret de la platja la línea de zonificació no és de color vermell, sinó de color lila, color que indica precisament la zona d’ús compatible. En les zones d’ús compatible, segons l’article 62.c) de la normativa del PORN de la Serra de Tramontana, està permès l’ús recreatiu sense cap tipus de restricció. També se pot observa clarament a la cartografia com el camí de Cala Castell -amb grafia de color vermell- arriba fins a la zona d’ús compatible de la platja de Cala Castell.


De tot el dit fins ara, fets objectius, s’ha de concloure que entre la previsió del PGOU d’establir una servitud de pas o d’accés a la mar fins a Cala Castell NO ESTÀ EN CONTRADICCIÓ amb la normativa ni la zonificació del PORN.


B) Per altra part també consideram erroni el punt primer del “Fallo” de la sentència, el qual diu: “DESESTIMAMOS LA INADMISIBILIDAD DEL RECURSO CONTENCIOSO DENUNCIADA POR EL AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA”, per quan des de la sentència del Tribunal Suprem de data 18.10.2001 en que en el seu punt cinquè fallava “Devolver las actuaciones para que respetando el acuerdo tomado por el Ayuntamiento de Pollensa se le adicionen las determinaciones precisas para asegurar el uso público idóneo de los bienes afectados por la resolución impugnada.”, l’Ajuntament de Pollença no ha realitzat cap acte administratiu tendent a l’establiment real i efectiu de la dita servitud de pas o d’accés.


L’acord pres per l’Ajuntament de Pollença a que fa referència la STS de 2001 és el que s’aprovà en la sessió plenària de dia 23 de maig de 1990 de previsió d’establiment de servituds de pas per a accedir a varis llocs de la costa Pollencina i corresponent al tràmit d’esmena de deficiències del Pla General d’Urbanisme.


El primer acte administratiu que hauria de fer l’Ajuntament per a l’establiment efectiu de la servitud de pas o d’accés prevista al PGOU per accedir a Cala Castell d’acord amb les determinacions que fa el PGOU de 1990 en els documents de la Memòria Justificativa, el Programa d’Actuació, l’Estudi Econòmic Financer i els Plànols, en concordança amb l’article 28 de la Llei de Costes i els del Reglament que la desenvolupa, amb l’article 550 del Codi Civil i la recent sentència de la Sala Civil del Tribunal Suprem de data 27.02.2015, no és altra que l’expropiació dels terrenys per on transcorre el camí que condueix fins a Cala Castell. Cosa que per ara encara no ha fet.

Convé aclarir que una servitud de pas o d’accés a la costa, no és un dret de pas o trànsit per uns terrenys o camí privat, sinó un dret urbanístic i jurídic a establir sobre uns terrenys privats mitjançant el Planejament urbanístic la previsió i execució d’accessos públics fins a la mar mitjançant els sistemes previstos en la legislació urbanística.


L’efectivitat de la servitud, quan no hi ha agents urbanitzadors, solament es pot assolir quan els terrenys son públics mitjançant l’expropiació. Mentrestant l’Ajuntament no disposa de cap competència sobre el camí o accés privat. Per això l’Ajuntament de Pollença no està facultat, des de el punt de vista administratiu ni jurídic, a expedir autoritzacions a particulars per a transitar pel camí que condueix a Cala Castell.


El tribunal dona per cert, en el seu fonament de dret segon, que hi ha “existencia de la servidumbre de paso para acceso al mar” i que la mercantil MENANI S.A. està obligada “a consentir y tolerar el paso de las personas y público en general, para acceder a la playa des Castell,,,”. Al nostre entendre aquestes afirmacions no poden tenir cap fonament jurídic per quan la servitud de pas o d’accés a la costa ni s’ha establida ( o constituïda) ni pot esser efectiva sobre les finques de Ternelles ja que solament hi ha la previsió del seu establiment en el PGOU de 1990, d’acord amb la STS de 18.10.2001.


Per tant, consideram que no hi ha cap acte jurídic real ni presumpte que es pugui sotmetre a la consideració administrativa ni contenciosa administrativa i, apel·lam a l’Ajuntament de Pollença per a què recorri judicialment aquesta sentència tan desafortunada.

 

Comentaris

Llastima

Jordi | 19/09/2015, 09:14

Realment bona feina, però llàstima d'aquersta sentència, el meu suport i recolxament.
També dir que trob molt trists alguns comentaris, i com a pollencí vull deixar clar: Abans de l'excursió ja practicament no es deixava passar a ningú, llevat d'aquells que tenien "bó".
Que els que s'han negat a acatat la regulació de 20 persones dia són els March i van recòrrer la sentència, així que defensar que els MArch volien un acors nomès pot ser per desconeixement o per interès personal.
Moltes gràcies bona gent

Cala Castell

Pere | 19/09/2015, 09:23

El que vol la familia March es que la zona de Cala Castell sigui " zona exclusiva per ells"
Jo el que he fet per aquest motiu es treura els diners que tenia a la Banca March i anular el meu conte. Si feim una campanya mediatica en aquest sentit igual s'ho pensen.

NO MarchSL

Jordi | 19/09/2015, 10:15

Jo també trob que els mallorquins s'haurien de plantejar seriament mantenir contes corrents a la Banca March...

Re: Ternelles, el que consideram un error judicial.

Miquel Tet | 19/09/2015, 10:58

Si el que deis al comunicat és cert, que ho pareix, voldria dir que la justícia és més torta que un cercol. Deplorable tot plegat.

JA ho val

Butlletí | 19/09/2015, 11:37

Ho pots mirar tu mateix al BOIB número 54 Ext de data 11.04.2007 i si, molt trist.

Error al visor IDEIB

Pau | 19/09/2015, 11:45

Si observam la zonificació del PORN al IDEIB aquesta no es correspon a la publicada al BOIB (Al visor del IDEIB si que apareix Cala Castell coma zona d'exclusió, en contradicció al BOIB). Per tant convendría sol·licitar al Gerent de SITIBSA, i al Conseller de Medi Ambient la rectificació de la cartografia del Visor IDEIB i que aquesta s'ajusti a la del BOIB.

Sitibsa

Camins | 19/09/2015, 12:26

Bona observació Pau, gràcies

Linea lila

Jaume | 19/09/2015, 18:24

Jo la veig clarament dins la zona d'exclusió, la línea lila no arriba a la mar.

La Zona d'exclusió es continua a tot el mapa.

Linea rosa

Camins | 19/09/2015, 18:28

Idoi mira bé, pq a la cala hi ha clarament una linia rosa que frega el camí, jo ho trob bén evident que vols que et digui, i pensa que un centimetre al mapa és tota la cala, ampliat encara es veu millor.

Linia rosa vs linia lila

Joan | 19/09/2015, 18:38

Jo veig clarament a l'alçada de la I i la A un tram rosa que evidencia que la Cala és d'ús compatible, per altra banda no pot ser d'altre manera, sinó aniria contra la llei de costes i penso que aquí està el reu de la rentència, entenc per tant que teniu raó en aquest anàlisi.
Esper que això es pugi esmenar, molta sort i bona feina

Linea lila

Jaume | 19/09/2015, 18:58

Ara he vist el que deis però el que també veig es que la zona d'exclusió no s'interromp per poder accedir a la platja, com sí fa a les cales de Formentor per petites que siguin, i just passa a aquesta, quina casualitat. Errada doncs?

Porn

Joan | 19/09/2015, 20:39

No crec que sigui errada a un BOIB que ha passat per un procés de exposició pública, ha sigut revisat... en tot cas si fos una errada, aquest és el PORN aprovat, així i tot, opinió personal, el PORN s'ha de modificar per molts motius.

Re: Ternelles, el que consideram un error judicial.

Vilanova | 19/09/2015, 21:28

Per la zona d'exclusió si hi ha cami no esta prohibit passar si bé està condicionat i el Prug ho a de regular

PORN-PRUG

Joan | 19/09/2015, 22:26

és així si es llegeix la normativa, d'acord amb Vilanova.

Re: Ternelles, el que consideram un error judicial.

Risto | 20/09/2015, 10:49

El uso de las playas y del mar solamente esta regulado por la Ley de Costas y esta precisamente garantiza su utilización y disfrute.
Por cierto que el baño y pasear por la playa no és una actividad recreativa como dice el tribunal sinó un uso común.
Esta sentencia figurará en los anales de despropósitos judiciales.

Ús comú

Camins | 20/09/2015, 12:58

Totalment d'acord Risto.

Re: Ternelles, el que consideram un error judicial.

Vilanova | 25/09/2015, 20:44

Al visor de l'IDEIB també la vorera de la mar es zona d'ús compatible, però una franja estreta no tota la platja, però ja és suficient per desdir la tesis del tribunal

Cala Castell

Gabriel | 15/10/2015, 18:41

Error de redacció dels plànols del PORN. Veure plànol 644-5 del ànnex I.1, la platja resta exclosa de la zona de reserva natural integral.Veure plànol 644-5 del ànnex I-2,s'ha marcat com a zona d'exclusió,la platja de Cala Castell.
La declaració de zona d'exclusió es consecuencia de la declaració de Reserva Natural Integral. Qualque cosa no quadra

Cala Castell

Gabriel | 15/10/2015, 19:20

Respecta al meu correu anterior, en la segona línia, enllà on diu : annex I-2, ha de dir annex II-2.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb