Camins públics i oberts

Aquest diari neix amb l'objectiu de donar a coneixer la problemàtica dels camins que tenen problemes de pas, sia per les males intencions d'alguns veins, que s'els volen fer seus, sia per la deixadesa municipal, que ho permet. Podeu contacta-nos a l'adreça publics.i.oberts@gmail.com

Sense canvis a Ternelles.

camins | 22 Febrer, 2013 16:04 |

La Audiencia confirma la titularidad privada y la servidumbre de paso del Camí de Ternelles.

El Ajuntament de Pollença no recurrirá la sentencia y seguirá autorizando el paso de 20 personas al día.

De Ultima Hora.

 

Elena Ballestero | 21/02/201 

La Audiencia Provincial ha confirmado el fallo del juzgado de primera instancia número 2 de Inca que concluyó en octubre de 2011 que el Camí de Ternelles, incluido en el catálogo municipal de caminos públicos de Pollença en 2008 es de titularidad privada y ratificó la existencia de una servidumbre de paso a favor del Ajuntament, servidumbre que viene avalada por una sentencia anterior del Supremo.
 (Segueix)

Pro Camins notifica a la Defensora del Pueblo que la carretera de Lluc sigue cerrada.

camins | 21 Febrer, 2013 08:00 |

De Ultima hora.

La consellera Margalida Roig dice que la recuperación «no está olvidada».

Elena Ballestero | Pollença | 19/02/2013

 

Joan Ramon Bosch, miembro de la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts, ha enviado un escrito a la Defensora del Pueblo notificándole que aunque el Consell de Mallorca ha recuperado algunos tramos de la carretera vieja de Pollença a Lluc la institución insular «sigue sin recuperar algunos tramos que se encuentran delimitados en el expediente». En concreto se trata de los tramos que pasan por las fincas de Ca Na Borrassa y Can Pontico, propiedad de familiares en distinto grado del alcalde de Pollença, Bartomeu Cifre Ochogavía. Todos ellos han presentado alegaciones contra la delimitación.

La Plataforma Pro Camins Públics Oberts de Pollença y la Associació de Cavallistes en Defensa dels Itineraris Públics han registrado también un escrito en el Consell de Mallorca en el que solicitan un certificado de las actuaciones que ha llevado a cabo la institución insular en relación a la delimitación de determinados puntos de la carretera.

 

El tránsito quedará regulado mediante la aprobación de un reglamento de usos de la carretera vieja de Lluc que la institución insular tiene previsto llevar al pleno del próximo mes de marzo.

 (Segueix)

Un èxit, pendent d'alguns punts.

camins | 20 Febrer, 2013 16:42 |

Del Diario de Mallorca

 

La plataforma informa al Defensor del Pueblo de los incumplimientos en la carretera vieja de Lluc.

Exigen al Consell que se retiren los obstáculos que todavía permanecen en diversos puntos del camino.

j. f. s. La polémica sobre la usurpación de bienes públicos en la carretera vieja de Lluc a Pollença está sobre la mesa del Defensor del Ciudadano. La ´plataforma pro camins públics i oberts´ ha remitido copia del expediente a Soledad Becerril, que ostenta el cargo desde el pasado año, con el fin de denunciar la "pasividad" del Consell de Mallorca a la hora de recuperar los tramos de la vieja carretera que todavía permanecen cerrados al público a pesar de haber sido delimitados por la institución insular. La plataforma exige el cumplimiento del acuerdo publicado en el Boib el pasado 12 de mayo de 2011 mediante el que se recupera esta vía para el uso público.
En la documentación remitida a la oficina del Defensor del Pueblo, la plataforma adjunta información sobre el expediente y fotografías de algunos tramos que han sido cerrados, "lo que ha provocado un desuso forzado".
Asimismo, la plataforma registró anteayer una instancia en el Consell de Mallorca mediante la que reclaman un certificado sobre las actuaciones realizadas por la institución en relación a la delimitación de diversos puntos de la carretera vieja de Lluc a Pollença y exigen el "cumplimiento exhaustivo" de la resolución del Consell del pasado 8 de noviembre que comprometía a la institución a promover la delimitación del camino y a comprobar con posterioridad si efectivamente los propietarios habían cumplido la orden de retirar los obstáculos.
Según la plataforma, dos meses después de la citada resolución todavía no hay constancia de los resultados de las delimitaciones efectuadas

COMUNICAT DELS GRUPS OGANITZADORS.

camins | 25 Novembre, 2012 09:15 |

Bon dia a tothom . Ja la tenim aquí, ja quasi és patrimoni de tots

 

Durant set anys hem presentat documents, hem fet denúncies , hem mantingut entrevistes, reunions, s’han fet decrets, actes notarials, entrevistat a testimonis ,hem duit una barrera al Consell, hem fet tres excursions massives, aquesta és la quarta, però fins que els tècnics del Consell no feren la feina de documentar i fitar la Carretera i Camí Vell de Lluc a Pollença no es pot dir que va començar la vertadera recuperació. Quan es duia al Plenari del Consell els diferents tràmits  burocràtics , sempre es varen aprovar per unanimitat de tots els partits polítics. Ara bé, fins fa quatre dies no s’havia fet cap acció recuperadora, més que  la de retirar una paret i posar dues barreres , una oberta i l’altre tancada a Muntanya.

 Aquesta setmana s’ha fet un gran pas però encara queden alguns entrebancs...

  Fins aquí, aquest era el parlament que havia preparat el dia 22, però avui som a dia 25 i les circumstàncies han canviat,. Desprès venien els agraïments. Avui alguns d’aquests no són possibles malauradament ,només n’hi ha dos, el primer per a totes les persones que  heu/han col·laborat (també a aquelles que desprès de set anys no ens poden acompanyar per veure el resultat d’aquesta feina) i les que ens acompanyeu en les excursions reivindicatives. El segon a tots aquells càrrecs institucionals que han treballat per aquesta recuperació, desgraciadament pocs, però fonamentals.

 (Segueix)

Recordatori

camins | 22 Novembre, 2012 08:00 |

COMUNICAT REFERENT ALS SUPOSATS ENTREBANCS ARGUMENTATS PELS USURPADORS DE LA CARRETERA VELLA DE LLUC A POLLENÇA.

camins | 20 Novembre, 2012 08:05 |

Davant les últimes informacions periodístiques aparegudes en relació a la problemàtica de la recuperació possessòria de l’anomenada carretera vella de Lluc a Pollença, prevista executar aquesta setmana pel Consell de Mallorca, i vistes les resistències que oposen alguns usurpadors dels béns públics i els seus arguments, volem manifestar els següent:

 

1.- Davant l’opinió expressada pels propietaris de ca na Borrassa, els quals manifesten que alguns trams de la carretera vella ja son de la seva propietat en aplicació del punt 5 de l’article 8 del Reglament de Béns de les Entitats Locals de 1955. Aquest article fou derogat expressament per la Llei de Bases del Règim Local de 1985 i en forma general per l’article 132 de la Constitució Espanyola de 1978. Ara bé, en tot cas el que disposa l’article del Reglament de Bens de 1955 no es ni de molt el que pretenen els propietaris de ca na Borrassa. Aquest article fa referència a que els béns de domini públic i comunals quan hagin deixat d’usar-se en aquest sentit de l’afectació durant 25 anys no necessiten expedient d’alteració de qualificació jurídica per a passar a tenir la qualificació de béns de propis, es a dir, bens patrimonials de l’Entitat Local de la qual pertanyia l’afectació del domini públic. Es a dir que en tot cas la carretera vella de Lluc a Pollença mai pot haver passat a ser propietat de les propietats colindants, si no a un bé patrimonial del Consell de Mallorca (o de l’antiga Diputació) o de l’Ajuntament de Pollença. Sembla evident que els propietaris de ca na Borrassa volen confondre a la ciutadania i emmascarar la seva usurpació dels bens públics fent veure que els béns de propis de l’administració equival a propietat particular.

 (Segueix)

Inventari de Camins a Santa Maria.

camins | 19 Novembre, 2012 08:00 |

Dijous dia 15, l'Ajuntament va aprovar, amb 7 vots a favor i 6 en contra la següent proposta: 

            Atès el que disposa l’art. 132 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el qual informa de l’obligació de les entitats locals de formar un inventari valorat de tots els béns que els pertanyin, que ha de comprendre els béns de domini públic, els patrimonials, els drets i els valors mobiliaris, descrits amb el detall necessari per identificar-los.  
 (Segueix)

Una vegada més... esperem que la darrera.

camins | 15 Novembre, 2012 09:10 |

Una vegada més, carretera vella de Pollença a Lluc.  

El proper 25 de novembre, la Plataforma pro camins públics, conjuntament amb GADMA i l’Associació de cavallistes en defensa dels camins i rutes públiques, han convocat una excursió per tal de recordar al Consell Insular de Mallorca la seva obligació d’executar l’acord del ple del Consell, publicat al BOIB núm. 76 del 29-05-2012,  referent a la recuperació d’ofici del camí per part del Consell.

Cal recordar que aquest conflicte està provocant demandes de diferents associacions ciutadanes que reclamen la recuperació d’aquest camí-carretera des del desembre de 2005, i que de moment, encara no s’ha resolt..

El 18 de desembre de 2007 es publicava al BOIB núm. 187 la inclusió de la carretera Vella de Lluc a Pollença en el conjunt de camins titularitat del Consell de Mallorca, a més d’iniciar-se l’expedient per promoure i executar la delimitació.

El 24 d’abril de 2009 es va aprovar l’inici de la delimitació de la carretera, un any i sis mesos per iniciar una delimitació que a dia d’avui està feta però que encara no s’ha executat. Per tant la carretera Vella de Lluc a Pollença hauria de ser transitable en tot el seu traçat, i el Consell Insular hauria de garantir el dret de pas de tots els ciutadans.

Tot això s’ha produït després d’haver organitzat diferents excursions reivindicatives, gràcies a la col·laboració dels ciutadans per tal de documentar l’expedient d’aquesta carretera i de les promeses de molts consellers de fer complir la llei, per tant, la implicació de molts de ciutadans ha estat imprescindible per mantenir la possibilitat de recuperar el que mai no s’hauria d’haver usurpat.

 (Segueix)

Excursió 25 de Novembre.

camins | 12 Novembre, 2012 08:00 |

Obstacles

camins | 07 Novembre, 2012 07:45 |

 

Aquests són alguns dels obstacles que segons el BOIB núm. 76 de 29-05-2012 s'haurien d'haver retirar de la carretera vella de Pollença a Lluc.

 

 (Segueix)

Convocatòria.

camins | 01 Novembre, 2012 13:00 |

 Excursió

reparadora

de l’ús públic de la carretera vella

de Pollença a Lluc.

 

 

          

Diumenge dia 25 de

Novembre.

- Sortida 9 hores davant del Pont Romà, a

 Pollença.

Us hi esperem a tots, cal recordar que és una excursió per fer a peu o en bicicleta sortirem pel Pont Romà, i arribarem fins a la Font de Muntanya. Convé venir amb ganes de reparar les situacions que impedeixen el pas per aquesta via pública.           

  

    Ni barreres tancades “ni rejilles”  .Camins  públics  i  oberts .

                 

Serà ver aquesta vegada? (II)

camins | 04 Octubre, 2012 06:02 |

De Ultima Hora:

 

El Consell se compromete a eliminar las barreras de la carretera vieja de Lluc

La institución trabaja para eliminar «los obstáculos» antes del 25 de noviembre

 (Segueix)

Serà ver aquesta vegada?

camins | 03 Octubre, 2012 11:58 |

Del diario de Mallorca:

 

El Consell obligará a retirar las barreras en la carretera vieja de Lluc

La institución se reunirá con los propietarios para recordarles la obligación de restituir la legalidad

El Consell de Mallorca ha iniciado la redacción de una ordenanza específica para regular el acceso público a la carretera vieja de Lluc a Pollença, un marco normativo que no tiene sentido si antes no se retiran todas las barreras que actualmente impiden el paso en hasta treinta puntos diferentes de la vía.
Según explicó ayer la consellera insular Margalida Roig, la ordenanza prohibirá el paso de vehículos a motor por la vieja carretera y regulará el paso por determinadas "zonas peligrosas" que coinciden con la actual carretera Lluc-Pollença. El borrador de la ordenanza será notificado a los interesados para la presentación de alegaciones.

 (Segueix)

A la Ràdio Municipal de Pollença.

camins | 30 Setembre, 2012 07:57 |

 

Dijous 4 d’Octubre, podreu escoltar alguns membres de la Plataforma Pro camins a Pollença a l’emissora municipal, 107.9 parlant de la problemàtica de camins a Pollença en general, i de la situació de la carretera vella de Pollença a Lluc, titularitat del consell i que segueix tancada.

Ja n'hi ha prou.

camins | 22 Setembre, 2012 08:50 |

 

Us adjuntam escrit en que sol·licitem poder recuperar l’ús de la carretera vella de Pollença a Lluc.

 

  Les diferents associacions,  EXPOSEN: 

Primer.- Que en el BOIB número 76 de 29-05-2012 es publicà la notificació de l’acord  del Ple del Consell de Mallorca de 8-03-2012 i que en  el punt 3 diu “ Prevenir als interessats que, de no desistir  en la usurpació o pertorbació del domini públic  en un termini de quinze  dies  comptadors de l’endemà  de la recepció de la notificació d’aquest acord , es procedirà  a la utilització dels mitjans d’execució forçosa  prevists  en els articles 97 a 100 de la Llei 30/1992. 

Segon.-  Que estem assabentats que les notificacions les han rebudes els interessats i les “ usurpacions o pertorbacions “ encara persisteixen . 

Tercer.-  Que han passat mes de tres mesos i no tenim noticia de que s’hagi procedit a la  execució forçosa prevista per la Llei 30/1992. 

Quart.- Que les persones que formen part de les organitzacions  abans esmentades  i altres simpatitzants  que donen suport a la iniciativa  del punt cinquè  d’aquest escrit ( GOB , GEM ,tots els grups excursionistes i altres que hi vulguin formar part) han participat en la neteja de camins públics col·laborant amb els Serveis de la Conselleria . En camins com el camí de Can Pelat (Alcudia) , camí de s’Escaleta (Alaró), camí de ses Forques (Santa Maria)  etc….. i també amb ajuntaments com en el cas de la neteja d’un camí a Alaró el Juny passat.   

Cinquè.- Els grups esmentats a l’encapçalament d’aquest escrit organitzam una excursió reparadora o  restauradora  de les “usurpacions o pertorbacions del domini públic” fetes a la carretera Vella i camí Vell de Lluc , pel dia 25 de novembre d’aquest any. 

Sisè.- Que les actuacions  reparadores i per tant amb voluntat de col·laboració amb el Consell Insular de Mallorca  per l’esmentada execució forçosa esmentada al BOIB número 76 de 29-05-2012 i prevista per la Llei es farien en punts esmentats en el BOIB de 29-05-2012 : punts 1 , 3,  8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, i 19 del camí Vell de Lluc  senyalats  en vermell  a la còpia  del mapa   nº 1 i de la carretera Vella construïda a partir de 1920 en els punts 1 i 2 senyalats en verd  a la copia de mapa nº2 de la Conselleria .que adjuntam.

 Setè.- Que els grups organitzadors estam disposats a fer front de les despeses materials  i de la feina física, per tal de llevar els obstacles que impedeixen l’ús de la via i traslladar els elements pertorbadors , encara que seria molt important poder comptar amb mitjans materials i humans  que la Conselleria disposa pel restabliment de la legalitat vigent. 

 

 (Segueix)
«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18 19 20  Següent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb