Camins públics i oberts

Aquest diari neix amb l'objectiu de donar a coneixer la problemàtica dels camins que tenen problemes de pas, sia per les males intencions d'alguns veins, que s'els volen fer seus, sia per la deixadesa municipal, que ho permet. Podeu contacta-nos a l'adreça publics.i.oberts@gmail.com

Proposta ruta de pedra en sec.

camins | 12 Maig, 2013 09:44 |

La Plataforma Pro Camins Públics vol sortir al pas de les declaracions del Batle sobre la Carretera Vella de Lluc i la confussió que es vol crear barrejant-ho amb La Ruta de Pedra en Sec i el pont que havia d'atravessar el torrent. Han registrat aquesta petició al Consell per mirar de cercar una sol·lució raonable i definitiva per evitar que els excursionistes hagin de passar per damunt la carretera nova, fet que genera moltes crítiques entre aquest col·lectiu format tant per mllorquins com per turistes extrangers. No serà per no proposar idees:

 

Actuant en nom propi i en nom de la Plataforma pro Camins Públics Oberts:

EXPOSAM

Que a la Ruta de Pedra en Sec en el tram comprès entre Can Pontico i el torrent de Llinars, a l’alçada dels Kms 3 a 3.6 de la Ma-10, es fa anar als usuaris per damunt la carretera Ma-10 i en la mateixa direcció que els cotxes (cosa no permesa pel Còdi de Circulació).

Que vista la problemàtica que hi ha en aquest tram i la perillositat que això comporta , volem manifestar el següent:

La Plataforma pro Camins Públis Oberts defensa uns criteris que creim necessaris per la millora de la Ruta de Pedra en Sec:

 

  • Primer .- La Ruta de Pedra en Sec ha de usar camins públics abans de fer camins nous.

  • Segon.- Evitar vies transitades o les més transitades per vehicles.

  • Tercer .- Que les rutes tenguin interés paisatgístic i/o cultural.

  • Quart.- Que compleixin amb l’objectiu marcat

 

 (Segueix)

Proposta Ternelles.

camins | 29 Abril, 2013 11:15 |

 

PROPOSTA DE LA PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS OBERTS ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALS PER A L’HABILITACIÓ EN ELS PRESSUPOSTS DE PARTIDES ECONÒMIQUES PER A L’EXPROPIACIÓ DELS CAMINS DE CALA CASTELL I CASTELL DEL REI EN COMPLIMENT DEL PGOU I DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM DE 18 D’OCTUBRE DE 2001

 

L’Ajuntament Ple en sessió del 23 de maig de 1990, en el tràmit d’esmena de deficiències del Pla General d’Urbanisme, va establir una servitud de pas per a vianants per a l’accés a sis punts singulars de la costa i del territori. Aquesta determinació estava reflexada en els documents de la Memòria Justificativa, el Programa d’Actuació, l’Estudi Econòmic Financer i els Plànols.

 

Posteriorment, en l’Aprovació Definitiva del PGOU en la sessió de la Comissió Provincial d’Urbanisme de 14 de setembre de 1990, mitjançant la prescripció 6è, es va ordenar que: Los accesos a la costa Norte deben continuar siendo privados en defensa de sus valores ambientales”.

 

Després que l’Ajuntament impugnés l’esmentada prescripció en via administrativa i contenciosa administrativa, finalment mitjançant sentència del Tribunal Suprem de data 18 d’octubre de 2001, es va resoldre anular la prescripció 6è de la CPU, i : “5.- Devolver las actuaciones para que respetando el acuerdo tomado por el Ayuntamiento de Pollensa se le adicionen las determinaciones precisas para asegurar el uso público idóneo de los bienes afectados por la resolución impugnada”.

 

 (Segueix)

Pro Camins Públics denuncia la acumulación de animales muertos en la carretera vieja de Lluc.

camins | 11 Abril, 2013 12:50 |

Ultima Hora.

 Elena Ballestero | Pollença | 10/04/2013.

 La plataforma Pro Camins Públics i Oberts ha denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori y ante la Conselleria insular de Medi Ambient el abandono de varios cadáveres de ovejas, gatos y una liebre en avanzado estado de descomposición sobre uno de los tramos de la carretera vieja de Lluc recientemente recuperados por el Consell de Mallorca -concretamente en el kilómetro 3,6-, a la altura de Ca na Borrassa, propiedad de la familia del alcalde

 (Segueix)

Fets sense explicació.

camins | 10 Abril, 2013 12:42 |

Hem entrat una instància a la conselleria per uns fets inexplicables produïts damunt la carretera vella de Pollença a Lluc:

 

 (Segueix)

La servitud de pas peatonal establerta al Pla General d’Urbabanisme sobre sis camins.

camins | 15 Març, 2013 14:48 |

Orígens de la servitud


La Secció Insular de Mallorca de la Comissió Provincial d’Urbanisme de Balears en la sessió celebrada el 15 de gener de 1990 va acordar no aprovar el Pla General per varies deficiències, entre les qual hi figurava la següent amb el número 5 : “Debe excluir el paso público por los caminos de acceso a Ariant, Castell del Rei, Cala Castell, Cala Boquer, Cala Murta y Cala Figuera, salvo que se prevea la expropiación de dicho uso y en este caso deberan quedar como paso peatonal.” En el tràmit d’esmenació de deficiències l’ajuntament va optar per mantenir el pas públic i establir les servituds de pas peatonal. Així en la Memòria Justificativa del Pla General troben que en la pàgina 36 quan parla de la xarxa municipal de comunicacions la defineix com “constituida por el conjunto de caminos señalados en los Planos de Ordenación : caminos existentes públicos, caminos existentes que siendo privados se propone su paso al dominio público y nuevos caminos.” I a continuació es nombraven els sis camins sobre els qual s’establia la servitud. En el Programa d’Actuació i en l’Estudi Econòmico-Financer apareixia tot el referent per a la materialització d’aquesta voluntat urbanística. Com a resum direm que es preveia un cost d’expropiació de 44,8 milions de pesetes pels 29,9 Km. dels camins afectats. L’esmenació de deficiències del PGOU es va aprovar per l’Ajuntament Ple de dia 23 de maig de 1990.

 (Segueix)

Xerrada i col·loqui.

camins | 06 Març, 2013 07:31 |

Més Ternelles...

camins | 05 Març, 2013 17:07 |

 

                     XERRADA i COL·LOQUI

 


 

 Camí de Ternelles/Cala Castell:

 


 

RECÓRRER o                                                             EXPROPIAR   .  

 


 (Segueix)

Sentència sobre la titularitat del camí de Ternelles : un immens error històric i judicial.

camins | 01 Març, 2013 09:00 |

Titularitat del camí de Cala Castell

 

Hem de qualificar la sentència número 47/13 fallada pel la Secció 4ª de l’Audiència Provincial fallant la no existència de camins públics dins la Vall de Ternelles com a una resolució totalment equivocada ja que per a arribar a aquesta conclusió es serveix, bàsicament, d’uns peritatges totalment erronis, així com d’unes interpretacions de les descripcions registrals i cadastrals de les quatre finques que conformen la totalitat de les propietats de la Vall de Ternelles sota la societat Menani, S.A., excepte es clar dels camins que des de temps immemorials han estat, son i seran públics a pesar de les decisions judicials.

 

Com a mostra d’aquestes interpretacions errònies de la realitat històrica, geogràfica i documental analitzarem breument el traçat del camí en relació al seu inici i final.

 (Segueix)

Sense canvis a Ternelles.

camins | 22 Febrer, 2013 16:04 |

La Audiencia confirma la titularidad privada y la servidumbre de paso del Camí de Ternelles.

El Ajuntament de Pollença no recurrirá la sentencia y seguirá autorizando el paso de 20 personas al día.

De Ultima Hora.

 

Elena Ballestero | 21/02/201 

La Audiencia Provincial ha confirmado el fallo del juzgado de primera instancia número 2 de Inca que concluyó en octubre de 2011 que el Camí de Ternelles, incluido en el catálogo municipal de caminos públicos de Pollença en 2008 es de titularidad privada y ratificó la existencia de una servidumbre de paso a favor del Ajuntament, servidumbre que viene avalada por una sentencia anterior del Supremo.
 (Segueix)

Pro Camins notifica a la Defensora del Pueblo que la carretera de Lluc sigue cerrada.

camins | 21 Febrer, 2013 08:00 |

De Ultima hora.

La consellera Margalida Roig dice que la recuperación «no está olvidada».

Elena Ballestero | Pollença | 19/02/2013

 

Joan Ramon Bosch, miembro de la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts, ha enviado un escrito a la Defensora del Pueblo notificándole que aunque el Consell de Mallorca ha recuperado algunos tramos de la carretera vieja de Pollença a Lluc la institución insular «sigue sin recuperar algunos tramos que se encuentran delimitados en el expediente». En concreto se trata de los tramos que pasan por las fincas de Ca Na Borrassa y Can Pontico, propiedad de familiares en distinto grado del alcalde de Pollença, Bartomeu Cifre Ochogavía. Todos ellos han presentado alegaciones contra la delimitación.

La Plataforma Pro Camins Públics Oberts de Pollença y la Associació de Cavallistes en Defensa dels Itineraris Públics han registrado también un escrito en el Consell de Mallorca en el que solicitan un certificado de las actuaciones que ha llevado a cabo la institución insular en relación a la delimitación de determinados puntos de la carretera.

 

El tránsito quedará regulado mediante la aprobación de un reglamento de usos de la carretera vieja de Lluc que la institución insular tiene previsto llevar al pleno del próximo mes de marzo.

 (Segueix)

Un èxit, pendent d'alguns punts.

camins | 20 Febrer, 2013 16:42 |

Del Diario de Mallorca

 

La plataforma informa al Defensor del Pueblo de los incumplimientos en la carretera vieja de Lluc.

Exigen al Consell que se retiren los obstáculos que todavía permanecen en diversos puntos del camino.

j. f. s. La polémica sobre la usurpación de bienes públicos en la carretera vieja de Lluc a Pollença está sobre la mesa del Defensor del Ciudadano. La ´plataforma pro camins públics i oberts´ ha remitido copia del expediente a Soledad Becerril, que ostenta el cargo desde el pasado año, con el fin de denunciar la "pasividad" del Consell de Mallorca a la hora de recuperar los tramos de la vieja carretera que todavía permanecen cerrados al público a pesar de haber sido delimitados por la institución insular. La plataforma exige el cumplimiento del acuerdo publicado en el Boib el pasado 12 de mayo de 2011 mediante el que se recupera esta vía para el uso público.
En la documentación remitida a la oficina del Defensor del Pueblo, la plataforma adjunta información sobre el expediente y fotografías de algunos tramos que han sido cerrados, "lo que ha provocado un desuso forzado".
Asimismo, la plataforma registró anteayer una instancia en el Consell de Mallorca mediante la que reclaman un certificado sobre las actuaciones realizadas por la institución en relación a la delimitación de diversos puntos de la carretera vieja de Lluc a Pollença y exigen el "cumplimiento exhaustivo" de la resolución del Consell del pasado 8 de noviembre que comprometía a la institución a promover la delimitación del camino y a comprobar con posterioridad si efectivamente los propietarios habían cumplido la orden de retirar los obstáculos.
Según la plataforma, dos meses después de la citada resolución todavía no hay constancia de los resultados de las delimitaciones efectuadas

COMUNICAT DELS GRUPS OGANITZADORS.

camins | 25 Novembre, 2012 09:15 |

Bon dia a tothom . Ja la tenim aquí, ja quasi és patrimoni de tots

 

Durant set anys hem presentat documents, hem fet denúncies , hem mantingut entrevistes, reunions, s’han fet decrets, actes notarials, entrevistat a testimonis ,hem duit una barrera al Consell, hem fet tres excursions massives, aquesta és la quarta, però fins que els tècnics del Consell no feren la feina de documentar i fitar la Carretera i Camí Vell de Lluc a Pollença no es pot dir que va començar la vertadera recuperació. Quan es duia al Plenari del Consell els diferents tràmits  burocràtics , sempre es varen aprovar per unanimitat de tots els partits polítics. Ara bé, fins fa quatre dies no s’havia fet cap acció recuperadora, més que  la de retirar una paret i posar dues barreres , una oberta i l’altre tancada a Muntanya.

 Aquesta setmana s’ha fet un gran pas però encara queden alguns entrebancs...

  Fins aquí, aquest era el parlament que havia preparat el dia 22, però avui som a dia 25 i les circumstàncies han canviat,. Desprès venien els agraïments. Avui alguns d’aquests no són possibles malauradament ,només n’hi ha dos, el primer per a totes les persones que  heu/han col·laborat (també a aquelles que desprès de set anys no ens poden acompanyar per veure el resultat d’aquesta feina) i les que ens acompanyeu en les excursions reivindicatives. El segon a tots aquells càrrecs institucionals que han treballat per aquesta recuperació, desgraciadament pocs, però fonamentals.

 (Segueix)

Recordatori

camins | 22 Novembre, 2012 08:00 |

COMUNICAT REFERENT ALS SUPOSATS ENTREBANCS ARGUMENTATS PELS USURPADORS DE LA CARRETERA VELLA DE LLUC A POLLENÇA.

camins | 20 Novembre, 2012 08:05 |

Davant les últimes informacions periodístiques aparegudes en relació a la problemàtica de la recuperació possessòria de l’anomenada carretera vella de Lluc a Pollença, prevista executar aquesta setmana pel Consell de Mallorca, i vistes les resistències que oposen alguns usurpadors dels béns públics i els seus arguments, volem manifestar els següent:

 

1.- Davant l’opinió expressada pels propietaris de ca na Borrassa, els quals manifesten que alguns trams de la carretera vella ja son de la seva propietat en aplicació del punt 5 de l’article 8 del Reglament de Béns de les Entitats Locals de 1955. Aquest article fou derogat expressament per la Llei de Bases del Règim Local de 1985 i en forma general per l’article 132 de la Constitució Espanyola de 1978. Ara bé, en tot cas el que disposa l’article del Reglament de Bens de 1955 no es ni de molt el que pretenen els propietaris de ca na Borrassa. Aquest article fa referència a que els béns de domini públic i comunals quan hagin deixat d’usar-se en aquest sentit de l’afectació durant 25 anys no necessiten expedient d’alteració de qualificació jurídica per a passar a tenir la qualificació de béns de propis, es a dir, bens patrimonials de l’Entitat Local de la qual pertanyia l’afectació del domini públic. Es a dir que en tot cas la carretera vella de Lluc a Pollença mai pot haver passat a ser propietat de les propietats colindants, si no a un bé patrimonial del Consell de Mallorca (o de l’antiga Diputació) o de l’Ajuntament de Pollença. Sembla evident que els propietaris de ca na Borrassa volen confondre a la ciutadania i emmascarar la seva usurpació dels bens públics fent veure que els béns de propis de l’administració equival a propietat particular.

 (Segueix)

Inventari de Camins a Santa Maria.

camins | 19 Novembre, 2012 08:00 |

Dijous dia 15, l'Ajuntament va aprovar, amb 7 vots a favor i 6 en contra la següent proposta: 

            Atès el que disposa l’art. 132 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el qual informa de l’obligació de les entitats locals de formar un inventari valorat de tots els béns que els pertanyin, que ha de comprendre els béns de domini públic, els patrimonials, els drets i els valors mobiliaris, descrits amb el detall necessari per identificar-los.  
 (Segueix)
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb