Camins p˙blics i oberts

Aquest diari neix amb l'objectiu de donar a coneixer la problemÓtica dels camins que tenen problemes de pas, sia per les males intencions d'alguns veins, que s'els volen fer seus, sia per la deixadesa municipal, que ho permet. Podeu contacta-nos a l'adreša publics.i.oberts@gmail.com

Rectificaciˇ ariant

camins | 14 Desembre, 2014 23:00 |

, actuant en nom propi ien nom de la PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS OBERTS de Pollença.


EXPOSAM

Que amb aquest escrit rectificam la instància presentada el 9 de desembre del 2014 amb el núm. D’entrada 7813. A la citada instància hi ha els següents erros :

-Primer.- el nom del camí no és Ariant si no camí Vell de Preduixella.

 (Segueix)

Comunicat Ariant

camins | 08 Desembre, 2014 23:50 |

omunicat d'Ariant.


Aquest dimarts, 9 de desembre entrarem al registre aquesta sol·licitud, desprès de comprovar que es troba tancat un tram.


EXPOSAM


Que dissabte , que el passat dilluns dia 6 de desembre, vam intentat accedir al camí d'Ariant des del Pi de Son Grua, a l'alçada de la carretera de Pollença a Lluc, MA-10, al Punt quilomètric 5,3, poc desprès d'iniciar el recorregut, ens vam trobar amb una reixa que tanca al pas del camí.

Tinguent en compte que aquest és un camí que es troba al catàleg de camins del municipi de Pollença, concretament amb la numeració de 105.


SOL·LICITAM


  1. Que es comprovi l'estat del camí.

  2. Que en cas de persistir els impediments en aquest, s'actuii per tal de restablir l'accés.

 (Segueix)

Excursiˇ dia 20.

camins | 12 Setembre, 2014 10:00 |

Comunicat camÝ del Port de Pollenša a Cala Carbˇ.

camins | 28 Agost, 2014 17:42 |

Aquest camí consta amb documentació al catàleg de camí rural i també dins el projecte de senyalització de camins; val a dir que el 21 d’abril de 2006 els pescadors pollencins Ignasi Borràs Llompart, Melcior Bosch Rotger, Melcior Bosch Vicens, Joan Albertí Enseñat, Guillem Payeras Serra i Antoni Bosch Cerdà feien declaració jurada davant notari -que feren arribar a l’Ajuntament- en la qual declaraven recórrer el camí del Port de Pollença a la Cala de Sant Vicenç pel Coll de Síller que, a més, pareix enllaçar amb el de Can Botana. Actualment hi trobam dos camins marcats al catàleg: el del Port de Pollença a Cala Carbó (82) i el del Camí de Síller al Coll de Síller (135).

Si començam el recorregut pel camí de Can Botana podem enllaçar amb el camí denominat de la Cala de Sant Vicenç al Port de Pollença i arribar al Coll de Síller i d’aquesta manera fer el recorregut del Port de Pollença, a la Cala de Sant Vicenç pel camí de Can Botana. Encara ara es conserven algunes fites que marcaven el camí que comunicava la Cala de Sant Vicens amb el Port de Pollença.

 (Segueix)

Una ordenanša que es pot millorar.

camins | 28 Juliol, 2014 12:15 |

                 

                                     Comunicat Plataforma Pro Camins Públics i oberts.


Vist l’anunci aparegut al BOIB número 99 de 22 de Juliol de 2014, en que s’anuncia la informació pública de l’ordenança reguladora de l’ús i conservació de la carretera vella de Lluc a Pollença, aprovada inicialment per l’acord de ple de dia 13 de juny de 2013.

Vist l’acord revisat segons el dictamen 29/2014 del consell consultiu de les Illes Balears.

Volem fer les nostres reflexions en alguns dels articles d'aquesta ordenança:

 (Segueix)

Excursiˇ diumenge.

camins | 26 Novembre, 2013 15:43 |

Cal contestar al defensor del poble.

camins | 10 Agost, 2013 14:34 |

Segons notificació del defensor del poble en resposta a la nostre petició sobre l’estat dels trams que no s’han recuperat de la carretera vella de Pollença a Lluc. En aquest cas, demanaven per les finques que desprès de l'execució de la recuperació, desprès del acord del consell, encara romanen tancades. Ens comunicava que el Consell de Mallorca no ha contestat la seva petició, fet que consideram lamentable, això en resposta a l'expedient obert pel defensor del poble

 
Un petit resum de tot el procés:
 
S'havia d’executar l’acord del ple del Consell, publicat al BOIB núm. 76 del 29-05-2012,  referent a la recuperació d’ofici del camí per part del Consell. Cal recordar que aquest conflicte està provocant demandes de diferents associacions ciutadanes que reclamen la recuperació d’aquest camí-carretera des del desembre de 2005, i que de moment, encara no s’ha resolt completament segons enten la Plataforma pro camins públics i oberts.

- El 18 de desembre de 2007 es publicava al BOIB núm. 187 la inclusió de la carretera Vella de Lluc a Pollença en el conjunt de camins titularitat del Consell de Mallorca, a més d’iniciar-se l’expedient per promoure i executar la delimitació.

- El 24 d’abril de 2009 es va aprovar l’inici de la delimitació de la carretera, un any i sis mesos per iniciar una delimitació que a dia d’avui està feta però que encara no s’ha executat. Per tant la carretera Vella de Lluc a Pollença hauria de ser transitable en tot el seu traçat, i el Consell Insular hauria de garantir el dret de pas de tots els ciutadans.

 Com podeu veuré al text adjunt, de momento el Consell Insular de Mallorca, no ha remés la documentació requerida al defensor del poble.

 (Segueix)

Proposta ruta de pedra en sec.

camins | 12 Maig, 2013 09:44 |

La Plataforma Pro Camins Públics vol sortir al pas de les declaracions del Batle sobre la Carretera Vella de Lluc i la confussió que es vol crear barrejant-ho amb La Ruta de Pedra en Sec i el pont que havia d'atravessar el torrent. Han registrat aquesta petició al Consell per mirar de cercar una sol·lució raonable i definitiva per evitar que els excursionistes hagin de passar per damunt la carretera nova, fet que genera moltes crítiques entre aquest col·lectiu format tant per mllorquins com per turistes extrangers. No serà per no proposar idees:

 

Actuant en nom propi i en nom de la Plataforma pro Camins Públics Oberts:

EXPOSAM

Que a la Ruta de Pedra en Sec en el tram comprès entre Can Pontico i el torrent de Llinars, a l’alçada dels Kms 3 a 3.6 de la Ma-10, es fa anar als usuaris per damunt la carretera Ma-10 i en la mateixa direcció que els cotxes (cosa no permesa pel Còdi de Circulació).

Que vista la problemàtica que hi ha en aquest tram i la perillositat que això comporta , volem manifestar el següent:

La Plataforma pro Camins Públis Oberts defensa uns criteris que creim necessaris per la millora de la Ruta de Pedra en Sec:

 

  • Primer .- La Ruta de Pedra en Sec ha de usar camins públics abans de fer camins nous.

  • Segon.- Evitar vies transitades o les més transitades per vehicles.

  • Tercer .- Que les rutes tenguin interés paisatgístic i/o cultural.

  • Quart.- Que compleixin amb l’objectiu marcat

 

 (Segueix)

Proposta Ternelles.

camins | 29 Abril, 2013 11:15 |

 

PROPOSTA DE LA PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS OBERTS ALS GRUPS POLITICS MUNICIPALS PER A L’HABILITACIÓ EN ELS PRESSUPOSTS DE PARTIDES ECONÒMIQUES PER A L’EXPROPIACIÓ DELS CAMINS DE CALA CASTELL I CASTELL DEL REI EN COMPLIMENT DEL PGOU I DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM DE 18 D’OCTUBRE DE 2001

 

L’Ajuntament Ple en sessió del 23 de maig de 1990, en el tràmit d’esmena de deficiències del Pla General d’Urbanisme, va establir una servitud de pas per a vianants per a l’accés a sis punts singulars de la costa i del territori. Aquesta determinació estava reflexada en els documents de la Memòria Justificativa, el Programa d’Actuació, l’Estudi Econòmic Financer i els Plànols.

 

Posteriorment, en l’Aprovació Definitiva del PGOU en la sessió de la Comissió Provincial d’Urbanisme de 14 de setembre de 1990, mitjançant la prescripció 6è, es va ordenar que: Los accesos a la costa Norte deben continuar siendo privados en defensa de sus valores ambientales”.

 

Després que l’Ajuntament impugnés l’esmentada prescripció en via administrativa i contenciosa administrativa, finalment mitjançant sentència del Tribunal Suprem de data 18 d’octubre de 2001, es va resoldre anular la prescripció 6è de la CPU, i : “5.- Devolver las actuaciones para que respetando el acuerdo tomado por el Ayuntamiento de Pollensa se le adicionen las determinaciones precisas para asegurar el uso público idóneo de los bienes afectados por la resolución impugnada”.

 

 (Segueix)

Pro Camins P˙blics denuncia la acumulaciˇn de animales muertos en la carretera vieja de Lluc.

camins | 11 Abril, 2013 12:50 |

Ultima Hora.

 Elena Ballestero | Pollença | 10/04/2013.

 La plataforma Pro Camins Públics i Oberts ha denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori y ante la Conselleria insular de Medi Ambient el abandono de varios cadáveres de ovejas, gatos y una liebre en avanzado estado de descomposición sobre uno de los tramos de la carretera vieja de Lluc recientemente recuperados por el Consell de Mallorca -concretamente en el kilómetro 3,6-, a la altura de Ca na Borrassa, propiedad de la familia del alcalde

 (Segueix)

Fets sense explicaciˇ.

camins | 10 Abril, 2013 12:42 |

Hem entrat una instància a la conselleria per uns fets inexplicables produïts damunt la carretera vella de Pollença a Lluc:

 

 (Segueix)

La servitud de pas peatonal establerta al Pla General dĺUrbabanisme sobre sis camins.

camins | 15 Marš, 2013 14:48 |

Orígens de la servitud


La Secció Insular de Mallorca de la Comissió Provincial d’Urbanisme de Balears en la sessió celebrada el 15 de gener de 1990 va acordar no aprovar el Pla General per varies deficiències, entre les qual hi figurava la següent amb el número 5 : “Debe excluir el paso público por los caminos de acceso a Ariant, Castell del Rei, Cala Castell, Cala Boquer, Cala Murta y Cala Figuera, salvo que se prevea la expropiación de dicho uso y en este caso deberan quedar como paso peatonal.” En el tràmit d’esmenació de deficiències l’ajuntament va optar per mantenir el pas públic i establir les servituds de pas peatonal. Així en la Memòria Justificativa del Pla General troben que en la pàgina 36 quan parla de la xarxa municipal de comunicacions la defineix com “constituida por el conjunto de caminos señalados en los Planos de Ordenación : caminos existentes públicos, caminos existentes que siendo privados se propone su paso al dominio público y nuevos caminos.” I a continuació es nombraven els sis camins sobre els qual s’establia la servitud. En el Programa d’Actuació i en l’Estudi Econòmico-Financer apareixia tot el referent per a la materialització d’aquesta voluntat urbanística. Com a resum direm que es preveia un cost d’expropiació de 44,8 milions de pesetes pels 29,9 Km. dels camins afectats. L’esmenació de deficiències del PGOU es va aprovar per l’Ajuntament Ple de dia 23 de maig de 1990.

 (Segueix)

Xerrada i colĚloqui.

camins | 06 Marš, 2013 07:31 |

MÚs Ternelles...

camins | 05 Marš, 2013 17:07 |

 

                     XERRADA i COL·LOQUI

 


 

 Camí de Ternelles/Cala Castell:

 


 

RECÓRRER o                                                             EXPROPIAR   .  

 


 (Segueix)

SentŔncia sobre la titularitat del camÝ de Ternelles : un immens error hist˛ric i judicial.

camins | 01 Marš, 2013 09:00 |

Titularitat del camí de Cala Castell

 

Hem de qualificar la sentència número 47/13 fallada pel la Secció 4ª de l’Audiència Provincial fallant la no existència de camins públics dins la Vall de Ternelles com a una resolució totalment equivocada ja que per a arribar a aquesta conclusió es serveix, bàsicament, d’uns peritatges totalment erronis, així com d’unes interpretacions de les descripcions registrals i cadastrals de les quatre finques que conformen la totalitat de les propietats de la Vall de Ternelles sota la societat Menani, S.A., excepte es clar dels camins que des de temps immemorials han estat, son i seran públics a pesar de les decisions judicials.

 

Com a mostra d’aquestes interpretacions errònies de la realitat històrica, geogràfica i documental analitzarem breument el traçat del camí en relació al seu inici i final.

 (Segueix)
«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18 19 20  SegŘent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb