Camins públics i oberts

Aquest diari neix amb l'objectiu de donar a coneixer la problemàtica dels camins que tenen problemes de pas, sia per les males intencions d'alguns veins, que s'els volen fer seus, sia per la deixadesa municipal, que ho permet. Podeu contacta-nos a l'adreça publics.i.oberts@gmail.com

Investigació de béns (Camins que s'haurien d'incloure al catàleg de camins de Pollença).

camins | 30 Juliol, 2015 22:31 |

Al plenari d'ahir, 29 de Juliol de 2015, des de l'equip de govern es va aprovar reiniciar l'expedient d'investigació d'alguns camins, que novan ser inclosos al catàleg aprovat l'any 2008.

Cal recordar que l'article 103.1 de la Constitució Espanyola estableix que”l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals(...)” d'acord amb aquest mandat constitucional . L'article 6.1 de la LRBRL es prescriu que “Les entitats locals serveixen amb objectivitat els interessos públics que li són encomanats(...)”.

Per tant, sembla evident que segons les normes aplicables , és obligació de l'administració en el cas dels camins públics, assegurar la lliure circulació de la gent, d'acords amb els articles 19 i 53.1 de la Constitució.

 (Segueix)

Banyalbufar guanya el litigi dels camins de Planícia i del Rafal, que són de tots

camins | 11 Juliol, 2015 09:24 |

 Una sentència reconeix la titularitat i l'ús públic dels camins que foren tancats el 2011.

Una sentència del Jutjat de Primera Instància número 5 de Palma reconeix la titularitat pública i l'ús públic dels camins de Planícia, del Rafal/la Costa. Després d'anys de litigis, la Justícia dóna la raó a l'Ajuntament de Banyalbufar, representat per Josep Massot, que el maig de 2011 demandà una quinzena de propietaris, alguns d'ells declarats en rebel·lia, entre els quals hi ha la Comunitat Autònoma i l'Estat. En aquesta demanda, l'Ajuntament reclamava la demanialitat, és a dir, l'ús general, del camí del Rafal/la Costa i del camí antic de Planícia; a més de la declaració d'ús públic del camí nou de Planícia, d'acord amb el catàleg de camins del terme de Banyalbufar del Consell de Mallorca.


La sentència conclou que està acreditat l'ús immemorial dels camins amb una finalitat d'interès públic més enllà de l'explotació de les finques. “En el segle XXI l'interès públic d'aquests camins, a més de l'ús com a comunicació per alguns veïns naturals de la zona que no desitgin utilitzar un vehicle a motor, radica en la riquesa cultural, patrimonial i paisatgística del lloc on es troben, i aquesta haurà de ser preservada per preservar l'element que està en el substrat de la declaració de demanialitat”, conclou la jutgessa, Martina Mora.

 
Aquests camins havien tingut tradicionalment tanques practicables, emperò l'any 2001 un dels propietaris tancà de manera permanent i amb pany les barreres d'accés a la finca del Rafal, tant al camí del Rafal com al camí antic de Planícia. Posteriorment es tancà també la barrera que separa les finques del Rafal i de Planícia. L'Ajuntament havia decretat ja aleshores l'obertura dels camins, tot i que els propietaris recorregueren la resolució i el 2006 el TSJIB els donà la raó.

 (Segueix)

Propostes en qüestió de camins per la legislatura 2015-19.

camins | 20 Juny, 2015 22:34 |

 

 1. Inclusió dins l’inventari de béns de tots els camins del catàleg de camins de Pollença que no estan pendents de cap al·legació.

 1. Prioritzar la resolució de diligències prèviament aprovades en plenari de 2007 del camí coll d’en Patronet.

 2. Iniciar diligències per resoldre problemàtica dels camins del Coll de Síller i Boquer.

 3. La publificació dels camí de Cala Castell d'acord amb la darrera sentència dels tribunal Suprem i del PGOU.

 4. Des de l’Ajuntament sol·licitar al Consell que garanteixi el pas per tota la Carretera Vella de Pollença a Lluc. Inclosa en l’inventari de béns del Consell.

 5. Actualitzar una mapa de camins públics i d’ús públics del municipi amb interès excursionista, per tal de promocionar el senderime al nostre municipi.

 6. Compromís de tots els membres del govern municipal de recolzar les propostes fetes per tal de garantir el pas en camins prèviament inclosos en el catàleg, fent una recuperació d’ofici en tots aquells que siguin inclosos en l’inventari de béns així com les netejes en els camins que presenten dificultats de pas.

 7. Resoldre expedients pendents.

 (Segueix)

Al·legacions al Pla Especial d’ordenació i protecció de la Ruta de Pedra en Sec.

camins | 26 Març, 2015 10:33 |

Segons el vist a l’Aprovació inicial del Pla Especial d’ordenació i protecció de la Ruta de Pedra en Sec, es valora la recuperació del viari tradicional fent ús de camins de titularitat pública, fet que compartim totalment, però hi veiem unes contradiccions no justificades, en l’Etapa 7 Tram 18 , on diu:

-Final es Canyeret

 • Observacions : Camí de nova creació”

En els Planols: Etapa 7, trams 17 i 18 la Ruta a més d’anar per uns terrenys privats , travessa el torrent de Son Marc amb un pont , que tal com esta dibuixat al plànol, no ho fa perpendicularment , si nó que ho fa en paral·lel i fins el final de la finca La Querencia.

 

 (Segueix)

Reclamació posterior a la sentència camí de Ternelles.

camins | 18 Març, 2015 10:31 |


Desprès de revisar la darrera sentència del camí de Ternelles, hemdecidit fer aquesta reclamació als pressupostos municipals:
 
 ANTECEDENTS


1.- L’Ajuntament Ple en sessió del 23 de maig de 1990, en el tràmit d’esmena de deficiències del Pla General d’Urbanisme, va esmenar l’establiment d’unes servituds de pas sobre sis camins que conduïen a llocs singulars de la costa i del territori. L’esmena va constar en canviar la servitud de pas general prevista en l’Aprovació provisional de data 11 d’agost de 1989 a només l’ús peatonal, suprimint per tant l’ús rodat, i també amb la previsió de les despeses per a l’establiment de les servituds. Aquestes determinacions van quedar reflexades en els documents de la Memòria Justificativa, el Programa d’Actuació, l’Estudi Econòmic Financer i els Plànols del PGOU.

 

Posteriorment, en l’Aprovació Definitiva del PGOU, en la sessió de la Comissió Provincial d’Urbanisme de 14 de setembre de 1990, mitjançant la prescripció 6è, es va ordenar que: Los accesos a la costa Norte deben continuar siendo privados en defensa de sus valores ambientales”.


Després que l’Ajuntament impugnés l’esmentada prescripció en via administrativa i contenciosa administrativa, finalment mitjançant sentència del Tribunal Suprem de data 18 d’octubre de 2001, es va resoldre anular la prescripció 6è de la CPU, i : “5.- Devolver las actuaciones para que respetando el acuerdo tomado por el Ayuntamiento de Pollensa se le adicionen las determinaciones precisas para asegurar el uso público idóneo de los bienes afectados por la resolución impugnada”.


Vist que l’Ajuntament no va presentat Recurs de Cassació davant el Tribunal Suprem en la sentència recaiguda sobre la titularitat del camí de Cala Castell, cal ja fer efectiva l’establiment de la servitud de pas per a vianants prevista en el PGOU de 1990 sobre als camí de Cala Castell.


A la pàgina 18 de l’Estudi Econòmic Financer, aprovat en l’acord de l’Ajuntament Ple de dia 23 de maig de 1990, ja esmentat més amunt, hi havia quantificades les despeses per a l’establiment de les servituds, les quals afectaven a 29,9 Km. de longitud de camins amb una despesa global de 44,8 milions de pts., el que representava un cost de 1,5 milions per Km., es a dir, 9.000 €/Km.


La longitud del Camí de Cala Castell es aproximadament de 7,5 Km., el que representaria unes despeses de 67.500 € de 1990.Per l’exposat, i per tercer any consecutiu RECLAMAM:


Que s’incorpori a l’apartat de despeses del Pressupost per a 2015 les quantitats suficients per a l’efectivitat de la servitud de pas sobre el camí de Cala Castell, actuació programada en el PGOU de Pollença de 1990.


 (Segueix)

Servitud de pas al camí de ternelles.

camins | 05 Març, 2015 14:34 |

La Sala Civil del Tribunal Suprem ha confirmat la servitud de pas d'accés al mar a favor de l'Ajuntament de Pollença a la zona coneguda com Ternelles en rebutjar el recurs de cassació plantejat per l'empresa Menani propietària de les finques.

 La sentència del Suprem ratifica la dictada per l'Audiència de Palma el febrer de 2013, que va confirmar al seu torn la decisió anterior d'un Jutjat de Primera Instància número 2 d'Inca, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Balears.

Els amos de la finca de Ternelles van recórrer davant el Suprem i van sol·licitar que declarés les quatre finques que el formen són propietat exclusiva de Menani, sense que discorri per elles "camí que no sigui de la seva propietat" ni cap ús públic o amb servitud de pas a favor de l'Ajuntament.

El Suprem recorda que l'accés al mar, com a limitació de la propietat, es pot establir per declaració de l'autoritat administrativa sense necessitat de procediment d'expropiació, com va fer en 2010 l'Ajuntament de Pollença en constituir servitud de pas de vianants fins al castell del Rei i cala Castell, amb limitacions com un màxim de 20 persones diàries.

 (Segueix)

Segueixen els tancaments.

camins | 23 Febrer, 2015 12:20 |

Aquest dilluns des de la Plataforma pro camins públics i oberts hem entrat diferents sol·licituds. La primera,  a la Conselleria de Funció Pública del consell Insular de Mallorca per sol·licitar , desprès de observar que des del 20 de Gener es troba tancat el tram que transcorre des del Pi de Son Grua al molí de Llinars, que es resolgui aquest tancament.

En aquest cas, sol·licitem:

-          Que a l’altura del camí 129 del catàlec de camins de Pollença ( can Serra a Fartaritx ) hi ha un esvoranc i  unes actuacions amb reixes que impedeixen el lliure transit per la carretera Vella , per això, demanem que es reparin els esvorancs abans esmentats.

-          Que es retirin les reixes i escales que dificulten el lliure transit.

-          Que es modifiqui l’encreuament amb el camí 129 i es garanteixi l’ús públic  d’aquest camí i de la carretera Vella de Lluc a Pollença.

   

 (Segueix)

Una mala feina resolta.

camins | 11 Gener, 2015 15:34 |

Si fa uns dies denunciavem que amb l'asfaltat de la carretera de Formentor, s'havia anulat el pas a cala en Gossalba, avui hem de felicitar la rectificació per part del Consell Insular de Mallorca.

Bon any nou

camins | 02 Gener, 2015 20:58 |

Des del nostre agraïment a tots aquells que treballau amb l'objectiu de recuperar i preservar part del nostre patrimoni, com són els nostres camins, Molt bon any.

Una feina mal feta.

camins | 27 Desembre, 2014 12:40 |

Desprès de veure amb alegria com s'ha asfaltat la carretera des de l'alçada del Hotel Formentor al Far, carretera molt transitada per cotxes i ciclistes, veïm com desgraciadament s'ha posat una protecció a la carretera que no deixa cap pas a la gent que vol accedir a Cala en Gossalba, camí que es troba al catàleg de camins de Pollença amb el número 58.

A més ha desaperegut el Cartell que indicaba el camí, creiem que si el Consell Insular de Mallorca realment vol incentivar les rutes senderistes, hauria de tenir més cura en aquestes tasques.


 (Segueix)

Rectificació ariant

camins | 14 Desembre, 2014 23:00 |

, actuant en nom propi ien nom de la PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS OBERTS de Pollença.


EXPOSAM

Que amb aquest escrit rectificam la instància presentada el 9 de desembre del 2014 amb el núm. D’entrada 7813. A la citada instància hi ha els següents erros :

-Primer.- el nom del camí no és Ariant si no camí Vell de Preduixella.

 (Segueix)

Comunicat Ariant

camins | 08 Desembre, 2014 23:50 |

omunicat d'Ariant.


Aquest dimarts, 9 de desembre entrarem al registre aquesta sol·licitud, desprès de comprovar que es troba tancat un tram.


EXPOSAM


Que dissabte , que el passat dilluns dia 6 de desembre, vam intentat accedir al camí d'Ariant des del Pi de Son Grua, a l'alçada de la carretera de Pollença a Lluc, MA-10, al Punt quilomètric 5,3, poc desprès d'iniciar el recorregut, ens vam trobar amb una reixa que tanca al pas del camí.

Tinguent en compte que aquest és un camí que es troba al catàleg de camins del municipi de Pollença, concretament amb la numeració de 105.


SOL·LICITAM


 1. Que es comprovi l'estat del camí.

 2. Que en cas de persistir els impediments en aquest, s'actuii per tal de restablir l'accés.

 (Segueix)

Excursió dia 20.

camins | 12 Setembre, 2014 10:00 |

Comunicat camí del Port de Pollença a Cala Carbó.

camins | 28 Agost, 2014 17:42 |

Aquest camí consta amb documentació al catàleg de camí rural i també dins el projecte de senyalització de camins; val a dir que el 21 d’abril de 2006 els pescadors pollencins Ignasi Borràs Llompart, Melcior Bosch Rotger, Melcior Bosch Vicens, Joan Albertí Enseñat, Guillem Payeras Serra i Antoni Bosch Cerdà feien declaració jurada davant notari -que feren arribar a l’Ajuntament- en la qual declaraven recórrer el camí del Port de Pollença a la Cala de Sant Vicenç pel Coll de Síller que, a més, pareix enllaçar amb el de Can Botana. Actualment hi trobam dos camins marcats al catàleg: el del Port de Pollença a Cala Carbó (82) i el del Camí de Síller al Coll de Síller (135).

Si començam el recorregut pel camí de Can Botana podem enllaçar amb el camí denominat de la Cala de Sant Vicenç al Port de Pollença i arribar al Coll de Síller i d’aquesta manera fer el recorregut del Port de Pollença, a la Cala de Sant Vicenç pel camí de Can Botana. Encara ara es conserven algunes fites que marcaven el camí que comunicava la Cala de Sant Vicens amb el Port de Pollença.

 (Segueix)

Una ordenança que es pot millorar.

camins | 28 Juliol, 2014 12:15 |

                 

                                     Comunicat Plataforma Pro Camins Públics i oberts.


Vist l’anunci aparegut al BOIB número 99 de 22 de Juliol de 2014, en que s’anuncia la informació pública de l’ordenança reguladora de l’ús i conservació de la carretera vella de Lluc a Pollença, aprovada inicialment per l’acord de ple de dia 13 de juny de 2013.

Vist l’acord revisat segons el dictamen 29/2014 del consell consultiu de les Illes Balears.

Volem fer les nostres reflexions en alguns dels articles d'aquesta ordenança:

 (Segueix)
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb